LOCATARUL

Drepturile proprietarilor
Fiecare proprietar, indiferent daca face parte sau nu din asociatia de proprietari, are dreptul de a folosi proprietatea comuna din condominiu in conditiile stabilite de lege, de regulamente ale autoritatilor in drept, dar nici un proprietar nu poate folosi aceasta proprietate astfel incit sa lezeze drepturile sau interesele oricarui alt proprietar al acesteia, inclusiv cele stabilite prin prezentul statut.
Fiecare proprietar poate folosi, poate ipoteca sau poate instraina, in deplina libertate, proprietatea imobiliara pe care o detine in cadrul condominiului.
Membrii asociatiei de proprietari au si urmatoarele drepturi:
a) sa participe cu vot deliberativ la adunarea generala a asociatiei de proprietari, sa aleaga si sa fie alesi in structura organizatorica a asociatiei. pentru a beneficia de acest drept, persoana in cauza trebuie sa posede capacitate juridica deplina. minorii si persoanele puse sub interdictie nu pot fi alei in organele de conducere sau de control ale asociatiei de proprietari;
b) sa solicite si sa primeasca, ori de cite ori este necesar si motivat, explicatii cu privire la calculul cotei de contributie afisat pe lista de plata si sa conteste, in scris, la comitetul executiv al asociatiei de proprietari, in termen de 10 zile de la afisarea listei, cuantumul stabilit al acestei cote, iar in cazul in care contestatia a fost respinsa, sa se adreseze adunarii generale; contestatia nu suspenda plata contributiei, dar determina, in cazul aprobarii, aplicarea unei proceduri de reglementare ulterioara, in cadrul comitetului executiv sau al adunarii generale a asociatiei de proprietari;
c) daca o decizie a asociatiei de proprietari este contrara statutului, acordului de asociere, legilor sau este de natura sa produca daune considerabile unei minoritati a proprietarilor, orice proprietar poate actiona in justitie valabilitatea respectivei decizii, in termen de 60 de zile de la adoptarea acesteia;
d) sa solicite, in baza unei cereri catre presedintele asociatiei de proprietari, diminuarea temporara a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei (reducerea cheltuielilor de intretinere, dar nu si a cheltuielilor comune), daca lipsa din apartament este de cel putin 15 zile calendaristice pe luna;
e) sa puna intrebari si sa solicite explicatii comitetului executiv, referitoare la activitatea asociatiei de proprietari;
f) sa beneficieze, cind este cazul, de toate facilitatile rezultate in urma activitatilor desfasurate de asociatia de proprietari, in functie de cota-parte de proprietate si de gradul de implicare;
g) sa participe la activitatile lucrative ale asociatiei, benevol, in functie de capacitatile profesionale;
h) sa beneficieze de garantii morale si materiale, stabilite de adunarea generala a asociatiei de proprietari, pentru initiative personale, finalizate, in folosul asociatiei de proprietari;
i) sa prezinte spre rezolvare probleme specifice asociatiei de proprietari sau probleme deosebite, care nu au putut fi solutionate pe cale obisnuita, si sa participe activ la actiunea de solutionare.

Obligatiile proprietarilor
Fiecare proprietar este obligat sa isi mentina proprietatea imobiliara (proprietatea individuala si cota-parte de proprietate comuna indiviza aferenta acesteia) in buna stare si este raspunzator de daunele provocate din cauza neindeplinirii acestei obligatii. Proprietarii de apartamente si spatii cu alta destinatie decit cea de locuinta sunt obligati sa plateasca cotele de intretinere obisnuite sau speciale catre asociatia de proprietari, pentru a se putea acoperi toate cheltuielile comune ale cladirii.
Proprietarii din condominiu, indiferent daca fac parte sau nu din asociatia de proprietari, sunt obligati:
1) sa plateasca in avans cota ce le revine din bugetul de venituri si cheltuieli al asociatiei de proprietari;
2) sa anunte, in scris, numele persoanelor care locuiesc temporar, venite in vizita, sau care presteaza activitati gospodaresti in timpul zilei, de minimum 15 zile pe luna;
3) sa semnaleze in timp util orice problema care apare la instalatiile de folosinta comuna;
4) sa respecte regulamentul intern al asociatiei de proprietari cu privire la normele de convietuire sociala in cadrul condominiului, sa anunte comitetul executiv al asociatiei de proprietari despre intentia de a schimba destinatia proprietatii individuale, cerind acordul in scris, si sa prezinte, in copie, toate documentele necesare desfasurarii activitatilor propuse (contracte, avize si altele asemenea), in termen de 30 de zile lucratoare de la obtinerea acordului;
5) sa nu schimbe aspectul proprietatii comune fara acceptul scris al comitetului executiv al asociatiei de proprietari;
6) sa accepte accesul in spatiul sau, cu un preaviz de 15 zile, al unui reprezentant al asociatiei de proprietari, atunci cind este necesar sa se repare sau sa se inlocuiasca elemente din proprietatea comuna, la care se poate avea acces numai prin spatiul respectiv. reprezentantul asociatiei de proprietari va fi insotit de persoana care va repara defectiunea si de cel putin un martor din cadrul asociatiei de proprietari, fac exceptie cazurile de maxima urgenta, cind nu este necesar nici un preaviz;
7) in conditii de neparticipare la luarea deciziilor si la desfasurarea activitatilor in cadrul asociatiei de proprietari, sa nu aduca prejudicii morale celorlalti proprietari asociati sau celor care desfasoara activitati pentru asociatie;
8) sa incheie cu asociatia de proprietari contracte de inchiriere, pe care le negociza cu comitetul executiv, pentru elemente sau suprafete din proprietatea comuna folosita in interes personal.

Proprietarii, membri ai asociatiei de proprietari, au urmatoarele obligatii:
1) sa respecte statutul asociatiei de proprietari;
2) sa se supuna hotaririlor adunarii generale a asociatiei de proprietari;
3) sa participe la adunarile generale ale asociatiei de proprietari;
4) sa respecte orice angajament facut fata de asociatia de proprietari;
5) sa nu aduca prejudicii materiale asociatiei de proprietari;
6) sa participe, atunci cind este solicitat, la actiuni deosebite, de maxima urgenta, corespunzatoare scopurilor asociatiei de proprietari;
7) sa se conformeze obligatiilor proprietarilor din condominiu, prevazute mai sus.
Daca proprietarul unui apartament sau spatiu cu alta destinatie decit cea de locuinta sau orice alta persoana care actioneaza in numele sau provoaca daune oricarei parti din proprietatea comuna sau altei proprietati individuale, trebuie sa realizeze reparatiile necesare ori sa plateasca cheltuielile pentru lucrarile de reparatii.
In cazul spatiilor cu alta destinatie decit cea de locuinta, respectiv al apartamentelor, cu mai mult de un proprietar, relatiile de coproprietate dintre proprietari vor fi reglementate in conformitate cu prevederile codului civil.
Zidurile dintre apartamentele alaturate, care nu fac parte din structura de rezistenta a condominiului, pot fi reamplasate, prin acord intre proprietarii apartamentelor sau spatiilor respective si cu intiintarea asociatiei de proprietari, in conditiile legii.
Zidurile dintre apartamente si proprietatea comuna, care nu fac parte din structura de rezistenta a condominiului, pot fi reamplasate numai prin amendarea acordului de asociere.
Daca unul dintre proprietari impiedica, cu buna stiinta si sub orice forma, folosirea normala a condominiului, creind prejudicii celorlalti proprietari, dupa caz, masurile pentru folosirea normala a condominiului se vor hotari pe cale judecatoreasca, la solicitarea asociatiei de proprietari.
Fiecare proprietar, chirias sau ocupant al unui apartament ori spatiu cu alta destinatie decit cea de locuinta are obligatia sa se conformeze regulilor statutului asociatiei de proprietari, precum si regulilor, regulamentelor, hotaririlor si rezolutiilor adoptate legal de asociatia de proprietari.

ESTI PRESEDINTE SI CAUTI UN ADMINISTRATOR ?
Contacteaza-ne telefonic sau prin email si te informam de serviciile pe care le ofera firma noastra.

BUCURA-TE DE TRANSPARENTA
Acceseaza tabelul de cheltuieli si arhiva direct de pe site-ul nostru. Vei intelege mai usor cum se fac repartizarile, vei tine sub control situatia platilor efectuate.

EFICIENT SI DE INCREDERE
Paracora este complet de incredere. Suntem transparenti in activitatea prestata. In plus, prin colaborarea noastra cu alte firme specializate pe diferite domenii de activitate, va putem furniza servicii conexe de calitate superioara, putand garanta pentru calitatea si seriozitatea executarii lucrarilor conexe.

 

LEGISLATIE
- Ordin Nr. 343 din 13 iulie 2010
- Legea nr. 90 din 07/12/1996 - Legea protectiei muncii
- Lege nr. 325 din 14.08.2006 - Legea serviciului public de alimentare cu energie termica
- LEGE nr.114 din 11 octombrie 1996 - Legea locuintei
- Lege nr. 61 din 27/09/1991
- Legea 230 din 6 iulie 2007
- HG 1588/2007 - Norme de aplicare la Legea 230/2007
- HG 400 din 2003 Norme metodologice

DEFINITII
Presedinte
Comisia de Cenzori
Adunarea Generala
Administratorul
Locatarul

PROGRAM LUCRU
LUNI - VINERI : 08.00 - 17.00

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player